Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

wolne stanowisko - starszy referent ds. sprawozdawczości i obsługi dokumentacyjnej w Oddziale Sprawozdawczości i Planowania

Drukuj
1 2 3

 


URZĄD  KONTROLI  SKARBOWEJ  W  RZESZOWIE
Dyrektor  poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego referenta
ds. sprawozdawczości i obsługi dokumentacyjnej 
w Oddziale Sprawozdawczości i Planowania.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych       w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
Miejsce wykonywania pracy : Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- weryfikacja i wprowadzanie dokumentów pokontrolnych do systemów informatycznych służących do ich ewidencjonowania, 
- analiza wpływających informacji, gromadzenie i przetwarzanie ich dla potrzeb kontroli skarbowej, w tym wykonywanie niestandardowych zestawień, 
- sporządzanie okresowej sprawozdawczości z  pracy Urzędu, 
- współdziałanie z pracownikami innych organów kontroli skarbowej oraz organów podatkowych i celnych w celu wymiany informacji dotyczących postępowań kontrolnych.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca polegająca na prowadzeniu czynności  analitycznych, wykonywana w siedzibie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w biurze - I  piętro w XV- piętrowym budynku z windami, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, obsługa komputera.

Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących, głuchoniemych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 niezbędne:

wykształcenie:   średnie 
pozostałe wymagania niezbędne: 
- doświadczenie w pracy z bazami danych,  znajomość programów użytkowych służących do obsługi baz danych, 
- umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających analizy, 
- umiejętność dokonywania analiz na podstawie danych z systemów informatycznych, opartych na dużych zbiorach, 
- doświadczenie zawodowe powyżej 0,5 roku w organach administracji

Wymagania dodatkowe: 
- bardzo dobra znajomość programów Excel, Access,
- znajomość języka SQL,
- umiejętność analitycznego myślenia i interpretacji oraz prezentacji danych, 
- podstawowa  znajomość zagadnień podatkowych,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
- certyfikat dostępu do informacji niejawnych,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku analityka.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-    życiorys i list motywacyjny, 
-    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
-    oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
-    oświadczenia kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-    kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku  w administracji) oraz posiadane kwalifikacje. 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
-    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:
do 20.11.2014r.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej 
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów 
tel.  017 86-59-662

I  piętro,  Kancelaria Urzędu

Inne informacje:
Po dniu 28.11.2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie i biurach Urzędu zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne a wraz z listą opublikowany zostanie termin sprawdzianu wiedzy. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone zostaną tylko oferty spełniające wymagania formalne tzn.: zawierające wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane i złożone w wymaganym terminie 
(w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale: 2000 zł - 2150 zł
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczenia wymaganego przy składaniu aplikacji a także do zapoznania się z „Procedurą naboru do pracy na stanowiska w służbie cywilnej w UKS w Rzeszowie” dostępnych na stronie BIP UKS w Rzeszowie  w zakładce „Praca”.

 

 

 

 

 


Data udostępnienia : 2014-11-06 07:46 | Data wytworzenia : 2014-11-06 07:46 | Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-06 | Udostepnił : Łukasz Zięzio | Wytworzył : Edyta Pilichiewicz | Wprowadził do BIP : Łukasz Zięzio