Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Struktura organizacyjna

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej podległą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Siedzibą Urzędu Kontroli Skarbowej jest Rzeszów, ul. Geodetów 1. 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, po zatwierdzeniu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zarządzeniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Nr 14 z dnia 24 czerwca 2015 r. wszedł w życie z dniem 30  czerwca 2015 r. 

Terytorialny zasięg działania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie obejmuje województwo podkarpackie, a także wchodzący w skład województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski.

Urzędem Kontroli Skarbowej w Rzeszowie kieruje Dyrektor, który w szczególności:
1.   organizuje pracę Urzędu Kontroli Skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników;
2.   ustala plany kontroli;
3.   upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
4.   wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie o kontroli skarbowej;
5.   wydaje wynik kontroli;
6.  dokonuje w uzasadnionych przypadkach zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne;
7.  może podawać do wiadomości publicznej zbiorcze informacje dotyczące działalności kontroli skarbowej na terenie objętym zasięgiem działania urzędu kontroli skarbowej.
 
Urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może upoważnić Wicedyrektorów, Głównego Księgowego, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu i innych pracowników Urzędu do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji, wyników kontroli, postanowień i zaświadczeń.

Właściwość miejscową dyrektorów urzędów kontroli skarbowej ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby kontrolowanego, z zastrzeżeniem:
- art. 10 ust. 2 pkt 11, czyli sytuacji gdy Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wyznaczy dyrektora urzędu kon­troli skarbowej właściwego do wszczę­cia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego, kontroli podatkowej lub przeprowadzenia innej czynności w spra­wach z zakresu kontroli skarbowej, także poza właściwością miejscową dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
-  art. 10a ustawy o kontroli skarbowej, czyli sytuacji gdy Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w uzasadnionych przypadkach przekaże, w drodze postano­wienia, wszczęte postępowanie kon­trolne, kontrolę podatkową lub inną czynność w sprawach z zakresu kontroli skarbowej, w tym w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy o kontroli skarbowej, do dalszego prowadzenia in­nemu dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej.           

Nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów kontroli skarbowej sprawuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.