Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Status prawny

 

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej jest organem kontroli skarbowej.

 

Organem wyższego stopnia w stosunku do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów, natomiast organem odwoławczym – Dyrektor Izby Skarbowej lub Dyrektor Izby Celnej.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie jest jednocześnie organem niezespolonej administracji rządowej, podporządkowanym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej oraz  jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Podstawy prawne działania:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 553).

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej  (Dz. U. Nr 13, poz. 62).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29  listopada 2010r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 257).

5. Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia  2011r. sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 2).