Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Procedura postępowania kontrolnego realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 553), natomiast w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 613).

 

Zgodnie z art. 125 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. W związku z tą zasadą, ustawa określa w art. 139 terminy załatwiania spraw.  
W razie niedotrzymania terminu do załatwienia sprawy, organ obowiązany jest, w myśl art. 140 Ordynacji podatkowej, zawiadomić stronę o przyczynach niedotrzymania terminu i zarazem wskazać nowy termin jej załatwienia. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. 

Czas trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy określa ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.).

Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej, w tym na podstawie art. 7c i 7d ustawy o kontroli skarbowej, stanowią tajemnicę skarbową, z wyjątkiem informacji gromadzonych i przetwarzanych w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4-7 ustawy o kontroli skarbowej. Specyfika celów i zadań Urzędu Kontroli Skarbowej powoduje, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważającą większość działań prowadzonych przez Urząd.

Akta kontroli i informacje z nich wynikające Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie udostępnia na zasadach określonych w art. 34 a i b ustawy o kontroli skarbowej.

Z kolei przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:
1. Działu VIII (art.221-259) - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.  zm.),
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).