Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Skargi i wnioski


Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie lub wyznaczony Wicedyrektor w sprawie skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1 (I piętro):
•    pracowników – w dni robocze, w godzinach urzędowania,
•    strony – w środy w godzinach 12.00 – 16.00

Skargi i wnioski przyjmowane są również w siedzibie Urzędu - w Referacie Kontroli Wewnętrznej, w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30 (VIII piętro, pokoje 803A i 804).
 

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

1. Działu VIII (art.221-259) – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.  zm.),
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.  Nr 5, poz.46).