Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Rzeszów: zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 10365 - 2014;

Drukuj
1 2 3

Rzeszów: zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 10365 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rzeszów: zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 10365 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli Skarbowej , ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8659600, 8659673, faks 017 8621476.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.rzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są bieżące zakupy: 1) benzyny bezołowiowej 95 spełniającej wymogi PN-EN 228:2013-04 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1058.), w orientacyjnej ilości ok. 25.000 l w ciągu 2 lat, 2) oleju napędowego spełniającego wymogi PN-EN 590:2013-12 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1058.), przydatnego do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych, w orientacyjnej ilości ok. 11.000 l w ciągu 2 lat, 3) akcesoriów i płynów eksploatacyjnych (np.: płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnicy, olej silnikowy, żarówki) w ilości zgodnej z limitem wartościowym w wysokości 100 zł na jeden samochód w m-cu, w systemie bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu elektronicznych kart paliwowych o zasięgu krajowym, wystawianych na numery rejestracyjne 10 samochodów służbowych będących aktualnie na stanie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, zgodnie z następującymi wymaganiami: - paliwa oraz akcesoria i płyny eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być dostępne na każdej stacji paliw Wykonawcy, - tankowanie paliw odbywać się będzie bezgotówkowo i każdorazowo dokumentowane paragonem z nazwą i adresem stacji, datą i godziną tankowania, ilością zatankowanego paliwa i artykułów niepaliwowych, numerem rejestracyjnym pojazdu i stanem licznika, - rozliczanie transakcji odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury dwa razy w miesiącu za okresy: 1-15 i 16 - do ostatniego dnia danego miesiąca. Do każdej faktury zostanie wygenerowane zestawienie zafakturowanego paliwa w formie arkusza kalkulacyjnego z wyszczególnieniem nr faktury, daty tankowania, numeru rejestracyjnego, ilości i rodzaju paliwa lub innego artykułu, stanu licznika oraz ceny netto i brutto. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadania koncesji dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada całodobowe stacje paliwowe oferujące przedmiotowe paliwa oraz akcesoria i płyny eksploatacyjne co najmniej dwie w Rzeszowie, po jednej w Przemyślu, Jaśle i Tarnobrzegu oraz co najmniej cztery całodobowe stacje w każdym z pozostałych województw na terenie całego kraju

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
oświadczenie, że wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliw, których parametry spełniają obowiązujące normy: dla benzyny bezołowiowej - PN-EN 228:2013-04, dla oleju napędowego - PN-EN 590:2013-12 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1058.)
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykaz całodobowych stacji paliwowych honorujących elektroniczne karty paliwowe Wykonawcy na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·        1 - Cena - 50

·        2 - średnia cena 1 l oleju napędowego z dnia złożenia oferty w woj. podkarpackim z uwzględnieniem należnego upustu - 30

·        3 - ilość stacji paliwowych całodobowych honorujących elektroniczne karty paliwowe wykonawcy na terenie województwa podkarpackiego - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) możliwa jest zmiana ilości zakupionego paliwa i artykułów niepaliwowych w ramach każdej pozycji przedmiotu zamówienia lecz bez zmiany ogólnej kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. b) możliwa jest zmiana warunków płatności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, pok. 615..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, pok. 812 - Kancelaria Urzędu..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data udostępnienia : 2014-01-16 12:01 | Data wytworzenia : 2014-01-16 | Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-29 | Udostepnił : Łukasz Zięzio | Wytworzył : Bogdan Chruściel | Wprowadził do BIP : Łukasz Zięzio