Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Rzeszów: zakup i dostawa komputerów przenośnych, skanera, serwerów, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego.

Drukuj
1 2 3

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.uks.rzeszow.pl


Rzeszów: zakup i dostawa komputerów przenośnych, skanera, serwerów, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego.
Numer ogłoszenia: 225315 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli Skarbowej , ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8659600, 8659673, faks 017 8621476.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.rzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa komputerów przenośnych, skanera, serwerów, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych, skanera, serwerów, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania komputerowego w podziale na części: Część nr 1: komputery przenośne z systemem operacyjnym nowe - 25 szt. Część nr 2: skaner sieciowy dwustronny jednoprzebiegowy kolorowy - 1 szt. Część nr 3: serwery używane - 2 szt. Część nr 4: sprzęt komputerowy i akcesoria informatyczne: monitory - 4 szt. drukarki laserowe sieciowe - 4 szt. drukarki atramentowe przenośne - 2 szt. dyski SAS 3.5 cala - 8 szt. kości pamięci DDR2 2GB - 8 szt. Część nr 5: oprogramowanie komputerowe - 10 licencji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie stawia się dodatkowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie stawia się dodatkowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie stawia się dodatkowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie stawia się dodatkowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie stawia się dodatkowych wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, pok.812..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów - Kancelaria Urzędu Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: komputery przenośne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: komputery przenośne z systemem operacyjnym nowe - 25 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji w miesiącach - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: skaner sieciowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: skaner sieciowy dwustronny jednoprzebiegowy kolorowy - 1 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji w miesiącach - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: serwery używane.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: serwery używane (poleasingowe)- 2 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.10.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji w miesiącach - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: sprzęt komputerowy i akcesoria informatyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sprzęt komputerowy i akcesoria informatyczne: monitory - 4 szt. drukarki laserowe sieciowe - 4 szt. drukarki atramentowe przenośne - 2 szt. dyski SAS 3.5 cala - 8 szt. kości pamięci DDR2 2GB - 8 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. okres gwarancji w miesiącach - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: oprogramowanie komputerowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: oprogramowanie komputerowe - 10 licencji..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.70.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 


Data udostępnienia : 2014-10-24 10:01 | Data wytworzenia : 2014-10-24 | Data ostatniej modyfikacji : 2014-11-20 | Udostepnił : Łukasz Zięzio | Wytworzył : Bogdan Chruściel | Wprowadził do BIP : Łukasz Zięzio