Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Procedura

 

Procedura postępowania kontrolnego realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 553), natomiast w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 613).
Organ kontroli skarbowej w pierwszej kolejności wszczyna postępowanie kontrolne.Do wszczęcia postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio art. 282b i art. 282c ustawy Ordynacja podatkowa, a więc organ zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Postępowanie kontrolne wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Jeżeli postępowanie kontrolne nie zostanie wszczęte w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie postępowania kontrolnego wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie postępowania kontrolnego przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zaś zgody kontrolowanego. Obowiązek doręczenia zawiadomienia nie istnieje wówczas, gdy wystąpi jeden z przypadków opisanych w art. 282c ustawy Ordynacja podatkowa.
Następnie, w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego, organ kontroli skarbowej może wszcząć i prowadzić kontrolę podatkową. 

Czas trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy określa ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.).

Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza kontrolowanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem, z zastrzeżeniem art. 14c ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, który stanowi, że kontrolowany może, w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 24 ust. 4, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. Na możliwość skorygowania deklaracji organ kontroli skarbowej wskazuje, wyznaczając stronie termin, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o kontroli skarbowej.

Kontrolowany ma obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji o której mowa powyżej oraz o złożeniu deklaracji korygującej deklarację złożoną zgodnie z art. 14c ust. 2.

 Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne:
1) decyzją w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, gdy:
a) ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, z zastrzeżeniem sytuacji gdy kontrolowana spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa albo komandytowo-akcyjna została rozwiązana w trakcie postępowania kontrolnego – w takiej sytuacji organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne decyzją, o której mowa w art. 115 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa,
b) ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, z zastrzeżeniem pkt 2  lit. a,
c) w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu;
2) wynikiem kontroli, gdy:
a) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 i ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej,
b) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie innym niż wymieniony w pkt 1, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, albo gdy nieprawidłowości nie stwierdzono,
c) kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2  ustawy o kontroli skarbowej korygującą deklarację obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości.
              
W Strukturze Organizacyjnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie występuje Wydział Realizacyjny. Inspektorzy i pracownicy w nim zatrudnieni są umundurowani. Wydział posiada na wyposażeniu środki przymusu bezpośredniego. Zakresy uprawnień oraz tryb ich działania określa ustawa o kontroli skarbowej w rozdziale 2a „Uprawnienia kontroli skarbowej.
Natomiast zadania i uprawnienia wywiadu skarbowego określone zostały szczegółowo w rozdziale 4 ww. ustawy o kontroli skarbowej.

Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej, w tym na podstawie art. 7c i 7d ustawy o kontroli skarbowej, stanowią tajemnicę skarbową, z wyjątkiem informacji gromadzonych i przetwarzanych w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4-7 ustawy o kontroli skarbowej.
Akta kontroli i informacje z nich wynikające Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie udostępnia na zasadach określonych w art. 34 a i b ustawy o kontroli skarbowej.