Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 23 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782), niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczne umieszczone na stronie Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ma obowiązek: 1) poinformowania o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, 
2) dalszego udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom w pierwotnie uzyskanej formie,
3) informowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona w BIP Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.

Nakładając opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 
2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że: 
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.