Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Wyjaśnienie zapisów SIWZ - przetarg na zakup paliw płynnych

Drukuj
1 2 3

Urząd Kontroli Skarbowej

w Rzeszowie

 

UKS1891/DO/2411/8/14/7/999

 

 

Informacja o zapytaniu Wykonawcy

Wyjaśnienia zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, znak sprawy: UKS 1891/DO/2411/8/14

 

W nawiązaniu do otrzymanego pisma od jednego z Wykonawców, dotyczącego pytań do warunków niniejszego postępowania, Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie odpowiada:

 

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych - mikroprocesowych kart paliwowych
 i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/ zamówienia w przypadku blokady danej kary (utrata, zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

- 10 zł netto za kartę nową,

- 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia , kradzieży, zmiany dotychczasowych    danych etc.),

- w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?

 

Odpowiedź:

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie informuje, że akceptuje aby karty były wydawane 
w ciągu 15 dni od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty paliwowej oraz  wyraża zgodę na opłatę w wysokości 10 zł netto za wykonanie karty nowej i wymiennej. Nie przewiduje się wykonywania kart z logo tutejszego Urzędu.

 

Pytanie nr 2:

W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność -dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Ponadto informujemy, że nie wszystkie stacje działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje także dokonywanie zakupów paliw na pozostałych stacjach Wykonawcy?
 
Odpowiedź:
Urząd Kontroli Skarbowej zaakceptuje taką sytuację pod warunkiem wcześniejszego poinformowania przez Wykonawcę  o wyłączeniu danej stacji z użytkowania.
Urząd nie wyklucza  dokonywania zakupów również na stacjach nie działających przez całą dobę.
 
Pytanie 3:
W Istotnych Postanowieniach jest mowa (np ust 4 pkt 2) o Regulaminie który stanowił będzie załącznik do Umowy- czy Zamawiający wyraża zgodę aby zapisać, że to Regulamin Wykonawcy dotyczący wydania i używania kart paliwowych Wykonawcy?
 
Odpowiedź:
Urząd Kontroli Skarbowej wyraża zgodę aby zasady wydawania oraz użytkowania kart paliwowych były określone w Regulaminie Wykonawcy.
 
 Pytanie 4:
Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę 
o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?

 

Odpowiedź:

Urząd Kontroli Skarbowej będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia.

 

Pytanie 5:

W odniesieniu do SIWZ, formularza ofertowego, cenowego Wykonawca oraz do zapisów projektu umowy Wykonawca pyta aby:

 

- w przypadku kart paliwowych potwierdzeniem dokonania transakcji był wydruk z terminala, tzw. dowód wydania?

 

-     ust.3 pkt 3 - słowo: " z dołu" zmienić na słowa: „po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego"?

-     ust.3 pkt 4 - zmienić na „za dzień zapłaty uważa się uznanie konta bankowego Wykonawcy?
Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę, która jest dostępna dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu, co też usprawni proces dostarczenia Państwu FV, nie jest wymagane podpisanie odrębnej umowy, wystarczy wyłącznie oświadczenie (e-faktura - rozwiązanie ekonomiczne, terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki, dokument akceptowany przez Urząd Skarbowy, przyjazne środowisku naturalnemu, gwarancja stałego i natychmiastowego dostępu do dokumentacji finansowej, mailowe powiadomienia o możliwości pobrania faktur, brak konieczności doliczania do terminu płatności dodatkowych dni na czas otrzymania faktury).

 
-  w umowie wskazać okresy rozliczeniowe, propozycja zapisu: "Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego."?
-     w umowie wskazać, że płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze?
-     Zamawiający zaakceptował możliwość wskazania w ofercie projektu umowy danego Wykonawcy, który może stanowić podstawę ustaleń pomiędzy stronami ze wskazaniem postanowień umownych?
 

Odpowiedź:

 Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-ust.3 pkt 3 specyfikacji  otrzymuje nowe brzmienie: Faktury będą wystawiane dwa razy 
w miesiącu po zakończeniu danego okresu  rozliczeniowego, a płatność określonych w nich kwot będzie dokonywana przelewem w terminie 14 dni od ich wystawienia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

-ust.3 pkt 4 specyfikacji  otrzymuje nowe brzmienie: Za datę zapłaty uważa się uznanie konta bankowego Wykonawcy,

 

Urząd Kontroli Skarbowej dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę 
w ofercie projektu umowy ze wskazaniem istotnych postanowień umownych oraz  umieszczenie w nim proponowanego zapisu "Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego."

Zamawiający akceptuje również aby wydruk z terminala tzw. dowód wydania był potwierdzeniem dokonania transakcji.

Ponadto Urząd informuje, że nie jest zainteresowany otrzymywaniem faktur w formie elektronicznej.

Załączniki do pobrania


Data udostępnienia : 2014-01-22 15:04 | Data wytworzenia : 2014-01-22 | Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-29 | Udostepnił : Łukasz Zięzio | Wytworzył : Bogdan Chruściel | Wprowadził do BIP : Łukasz Zięzio