Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Majątek

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartość pieniężną.

 

Wartość bilansowa majątku na: 31.12.2014 r.:

 

1. Aktywa trwałe                       2.179.553,86 zł  

    w tym: środki trwałe              2.168.976,94 zł

 

2. Aktywa obrotowe                   785.639,94 zł

Suma aktywów (1+2)              2.965.193,80 zł