Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Dostęp do informacji publicznych

O tym jaka informacja publiczna podlega udostępnieniu, stanowią przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 782).

Co do zasady informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium. Natomiast informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Udostępnienie informacji publicznej w tym trybie następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udostępniona w tym terminie, Dyrektor Urzędu w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie, wskazując jednocześnie przyczyny opóźnienia oraz podając termin, w którym udostępni informację. Nowy termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jak wyżej zauważono, co do zasady informacje publiczne, których nie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, udostępniane są na wniosek. Jednakże zgodnie z treścią zarówno ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 5 ust. 1) jak i ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 553). Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie nie może udostępnić informacji chronionych tajemnicą skarbową (tzn. informacji gromadzonych i przetwarzanych w ramach kontroli skarbowej) oraz informacji chronionych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014. poz. 1182 z późn. zm.).

Ponadto informacje, które wymagają podjęcia przez Urząd dodatkowych czynności, tj. np. sięgnięcia do dokumentów źródłowych i przeprowadzenia analizy danych - tzw. informacje przetworzone, podlegają udostępnieniu tylko wówczas, gdy wnioskodawca uzasadni, że jest to szczególnie istotne ze względu na interes publiczny (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Odmowa udzielenia informacji publicznej lub umorzenie postępowania następuje w formie decyzji (art. 16 ust. 1 ustawy) wydanej w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), od której przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia w stosunku do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie tj. do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.