Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013 r.

Lp.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Zakres kontroli

Termin rozpoczęcia i zakończenia

1.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

 Zagadnienia wywiązywania się przez pracodawcę z obowiązku realizacji prawomocnych orzeczeń zapadłych przed Sądami Pracy*.

 16.07.2013r.
25.07.2013r.

2.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspektorzy Pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Prawna ochrona pracy wybrane zagadnienia *    01.10.2013r.
   21.10.2013r.

* Dane nieudostępnione na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych ( tekst jednol. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Wyłączenie dokonane przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie.

Pozostałe lata - menu Archiwum